ASSOC. PROF. DR. UMA SANKAR AKULA
ASSOC. PROF. DR. ROHINI KARUNAKARAN
MS. SRIDEVI VISVANATHAN
MR. M. BALA SUNDARAM
DR. SAM ANNIE JEYACHRISTY
PROF. DR. M.A. NAGA RANI
DR. SUPRAVA DAS
DR. MYAT THU THU WIN
DR. NAZMUN NAHAR ALAM
SR. ASSOC. PROF. DR. ARUN KUMAR ADHIKARY
EMERITUS PROF. DR. HARCHARAN SINGH SIDHU
PROF. DR. P.K.RAJESH