ASSOC. PROF. DR. HASNAH BINTI HASHIM
DR. KHYATI GUPTA
DR K.P.LAVANYA PRIYA
DR. SAURABH SHEKHAR
SHARIMAH BINTI ISMAIL
DR. PRITI RATHI
DR. BHAVANA GANDHI
ASSOC. PROF. DR. VARUN PAI
PROF. DR. KRISHNAN RAJAM
DR. SHARMIZA BT SAMSUDIN
NOOR ASLINA BT PAKUR DIN
NEELAVATHY A/P MANICKAM